Hizmet Sözleşmesi

       
        SÖZLEŞME ŞARTLARI

 

 1. Bu sözleşmede geçen "vekil' kavramı Bünyamin Demirtaş Tescillen Marka Patent Danışmanlığı'nı, 'müvekkil' kavramı iş sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi veya kamu kurum/kuruluşlarını. 'TPMK' da Türk Patent ve Marka Kurumu'nu ifade etmektedir. Bu sözleşme ile yapılması istenen iş, Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında 'ticari iş' sayılır.
 2. 6769 nolu Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre marka tescil prosedürüMarka müracaatı yapıldıktan sonra TPMK · Markalar Dairesi Başkanlığı'ndaki marka uzmanları tarafından ortalama 3·6 ay sonra dosya incelenir ve reddedilmeyen başvurular 2 ay boyunca Resmi Markalar Bülteni'nde yayınlanır. Bültende markaya herhangi bir itiraz gelmediği takdirde tescil kararı verilir. Marka tescil belgesi düzenleme ücretinin süresi içinde yansıtılmasıyla belge alınır Marka tescil işleminin ortalama sonuçlanma süresi 6-10 aydır. Bu süre şartlara göre daha kısa veya itiraz geldiği takdirde daha uzun olabilir. Bültende markaya itiraz geldiğitaktirdeitirazların TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından incelemesi 6-8 ayı bulabilmektedir. İtirazların incelenmesi sonucunda verilen karara, her iki tarafın (itiraz edenin ve marka sahibinin) 2 ay içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda son karar TPMK - Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) verir. Her iki taraf, YİDK'nın itiraz işlemleri ile ilgili nihai kararına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde yetkili mahkemede dava açabilir.
 3. Vekil, TTK'dan doğan sır saklama yükümlülüğüne uymayı taahhüt etmiştir.
 4. Vekil, yapılan işlerin aşamalarından müvekkil talep ettiği takdirde bilgilendirmeyi taahhüt etmiştir.
 5. Vekil, müvekkilin verdiği veriler ve bilgilerle hareket eder. Bu veri ve bilgilerin doğruluğundan müvekkil sorumludur.
 6. Müvekkilin sözleşmede belirttiği adres kanuni ikametgâhı olup bu adreste meydana gelecek değişikliklerin vekile yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde yapılacak bildirim ve tebligatlar geçerli olup doğacak zararlardan müvekkil sorumlu olacaktır. Bu husus telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarını da kapsamaktadır. Vekile yapılacak tebligatların geçerli olabilmesi için tebligatın vekilin ticaret sicil memurluğundaki merkez adresine yapılması şarttır.
 7. Müvekkilin ve vekilin faks, telefon mesajı, e-mail ve iletişim programlarından (whatsapp vb.) gönderileri, sesli veya mesaj yoluyla yapılan her türlü telefon görüşmeleri kayıt altına alınabilir; bunlar taraflar açısından bağlayıcıdır ve delil niteliğindedir.
 8. Müvekkil sözleşmedeki faks numarasının kendi faks numarası olduğunu; bu numaradan gelen faksların kendisi tarafından gönderildiğini ve gönderdiği anda vekil firma tarafından tebellüğ edilmiş sayılacağını; bu numaraya gönderilen faksların kendisine gönderildiğini ve gönderildiği anda tebellüğ ettiğini kabul ve beyan eder. Aynı şeyler müvekkilin sözleşmede beyan ettiği gsm numarası, gsm numarasına bağlı olan mesaj - iletişim programları (whatsapp vb.) ve email adresi için de geçerlidir
 9. Vekillik ücreti müracaatın yapılmasıyla doğar.
 10. Müvekkil, ücretleri sözleşmede belirtilen tarihte ödemek zorundadır Sözleşmede ödeme tarihi belirtilmediği takdirde ödeme tarihi TPMK'ya müracaatın yapıldığı tarihtir.
 11. Yukarıdaki maddede belirtilen ödeme tarihinde ödenmeyen borçlara hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın bu sözleşmenin düzenlenme tarihinden itibaren aylık %5 gecikme zammı uygulanır.
 12. Kredi kartı başka bir kişiye veya firmaya ait olduğu takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluklar müvekkil adına imzayı atana aittir.
 13. Müracaat yapılmadan önce hiç bir gerekçe göstermeksizin vekilin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.
 14. Alınan ücretler, marka/ tasarım/ faydalı model/ patent/ coğrafi işaret/ entegre devre topografyası müracaatı reddedildiğinde müvekkile iade edilmez.
 15. Marka müracaatı yapılmadan önce, benzer markalar müvekkile bildirilmiştir. Yayınlanmamış veya sisteme işlenmemiş olan marka, tasarım, faydalı model, patent, coğrafi işaret, entegre devre topografyası başvurularının olabileceği müvekkile bildirilmiştir Müvekkile tescil belgesi gelmeden önce yatırım yapmaması tavsiye edilmiştir. Risk durumu anlatılmıştır. Bu riskten dolayı vekil hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bütün sorumluluk müvekkildedir.
 16. Bu sözleşme yurtiçi işlemlerle ilgilidir; yurtdışı işlemler için ayrıca sözleşme yapılır yada bu sözleşmenin ön tarafında özellikle yurtdışı hizmetinin niteliği ve ücreti ayrıca belirtilir. Sözleşmenin süresi de belge teslim tarihi ile sınırlıdır.
 17. Tescil işlemleri yürütülürken gerek TPMKnın vergi, rüsum, harç, hizmet taleplerinden kaynaklanan artışlarda gerekse yurt dışı başvurularında partner kuruluşların başlangıçta öngörülmeyen vergi, harç ücret taleplerinden vekil sorumlu olmayıp bu artışlar müvekkil tarafından karşılanır. Bu husus vekilin hizmet bedelinin artırması olarak yorumlanamaz.
 18. Sözleşmede kararlaştırılan iş, danışmanlık ve müracaatla sınırlı olup davaları ve diğer hukuki işlemleri (benzer markaların /tasarımların/faydalı modellerin/ patentlerin /coğrafi işaretlerin entegre devre topografyalarının takibi - itiraz edilmesi, ihtarname yazılması - gönderilmesi vb.) kapsamaz. Bu kabil işler için ayrıca ücret ödenmesi gerekir.
 19. Tasarım müracaatlarında tasarımın niteliği, yenilik, ayırt edicilik unsurlar ve prosedür müvekkile anlatılmış ve buna göre başvuru yapılacaktır. Bu durumlardan kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlardan müvekkil sorumludur.
 20. Patent ve faydalı model müracaatlarında buluş niteliği yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olma kriterleri ve prosedür müvekkile anlatılmış ve buna göre başvuru yapılacaktır. Bu durumlardan kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlardan müvekkil sorumludur. Faydalı model konusu olamayacak başvuruların TPMK tarafından patent başvurusuna dönüşümünün istenmesi durumları ile ilgili müvekkilin bilgisi olup bu durumlardan kaynaklanacak zararlardan ve ödenecek ekstra ücretlerden vekil sorumlu tutulamaz. Patent ve faydalı model müracaatlarında, dosyanın hazırlanmasından sonra müvekkil başvuru yapmaktan vazgeçtiği takdirde; ücretin yarısı 'danışmanlık ve/veya dosya hazırlama bedeli" olarak ödenmek zorundadır Patent başvurularında süreçler devam ederken vekil azledilemez. Eğer vekil azledilirse daha sonra da patent kısmen veya tamamen tescillenirse; bu durumda müvekkil "Tübitak” tarafından vekil firmaya verilecek ödülütescil tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödemeyi taahhüt eder. Bu süre içerisinde müvekkil söz konusu ödül bedeli ödemediği takdirde bu bedele tescil tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi uygulanır. Bu faiz oranı Türk Ticaret Kanunu'nun 8. maddesindeki "Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir" hükmü uyarınca taraflarca kabul edilmiştir
 21. Marka müracaatlarında sınıf listesi müvekkil tarafından onaylanmış, sözleşmeye bu şekilde dercedilmiş olup yanlış bildirimden müvekkil sorumludur. Vekil; itiraz gelme ve reddolma risklerini azaltmak amacıyla sınıflardaki bazı malları/hizmetleri silmek suretiyle (sınıflandırmada daraltma yaparak) başvuruyu yapma yetkisine sahiptir.
 22. Müvekkil sözleşmede belirtilen şartlara uymazsa ücretleri (taksitler dahil) zamanında ödemezse, müvekkil sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmiş sayılır. Hizmetin sonraki aşamalarının takip edilmemesinden dolayı da vekil sorumlu tutulamaz. Daha önce alınan ücretler iade edilmez. Sözleşmede kararlaştırılanvekâlet ücreti ve diğer alacaklar hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelir ve sözleşmenin düzenlenme tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faiziyle beraber ücretler ve bedeller müvekkilden tahsil edilir. Bu faiz oranı Türk Ticaret Kanunu’nun 8.maddesindekl “Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir” hükmü uyarınca taraflarca kabul edilmiştir. Vekil firma çalışanlarının müvekkilden yapacağı şahsi mal/hizmet alımları vekili bağlamaz ve vekile yapılan ödeme olarak değerlendirilemez.
 23. Marka müracaatlarında markanın reddedilmesi durumunda yeni marka müracaatı için resmi ücretler ve masraflar müvekkile aittir; işlemin durumuna göre ayrıca bir vekâlet ücreti alınıp alınmayacağı vekilin takdirindedir.
 24. Marka müracaatında markanın anlamı tertip tarzı ve logosu itibariyle ön araştırma yapılamadığından bu nedene dayalı marka reddinden vekil sorumlu değildir.
 25. Müracaatlardan sonra Marka/Tasarım / Patent/ Faydalı Model/ Coğrafi İşaret/ Entegre Devre Topografyası ile ilgili bültenlerde yayınlanan müracaatlara yapılacak itirazlar ayrıca ücrete ve sözleşmeye tabidir; bunların takip edilmemesinden vekil sorumlu tutulamaz. TPMK kararlarına yapılacak itirazlar da ayrıca ücrete tabidir.
 26. Sözleşmeye imza atan kişi şahsen bu sözleşmenin tarafı haline gelmiştir. Adına imza attığı kişi veya tüzel kişi ile birlikte sözleşmenin tarafı olmakla müştereken ve müteselsilen sözleşmenin tüm maddelerinden sorumludur. Eğer müvekkil, tüzel kişi ise sözleşmeye imza atan kişi; yetkili olmayan tek başına yetkili olmayan veya şirket ortağı olmayan bir kişi olsa bile her hâlükârda (bu sözleşme ile yapılması gereken işlemlerin yapılması konusunda talimat vermiş olduğundan) sözleşme maddeleri ve sözleşmedeki borç bedelinin tümünden sözleşmenin tarafı olarak ve şahsen sorumludur.Ayrıca sözleşmeye imza atan şirket yetkilisi de sözleşmenin tarafı haline geldiğinden sözleşme maddeleri ve sözleşmedeki borç bedelinin tümünden şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Eğer müvekkil, gerçek kişi ise; sözleşmeye imza atan kişi adına imza attığı kişinin yetkili vekili olmasa bile (bu sözleşme ile yapılması gereken işlemlerin yapılması konusunda talimat vermiş olduğundan) sözleşmenin tarafı haline geldiğinden sözleşme maddeleri ve sözleşmedeki borç bedelinin tümünden şahsen, müştereken ve müteselsilen sorumludur.
 27. Vekil firma, hizmet bedeli ve başvuru harçlarının kendisine ödenmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde marka tescil başvurusunu yapmakla yükümlüdür.
 28. Marka tescil başvurusunun benzer marka bulunması nedeniyle reddedilmesi halinde vekil firma sorumlu değildir. Başvurucu bu hususu kabul etmektedir.
 29. Logo benzerliğinden dolayı marka tescil başvurusunu reddedilmesi halinde vekil firmanın hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
 30. Markanın tesciline karar verildikten sonra ödenmesi gereken marka tescil belgesi düzenleme harcı marka sahibine aittir. Marka tescil harcının ödenmemesinden dolayı kaynaklanan tescil işleminin iptalinden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
 31. İş bu başvurudan kaynaklanan tüm yazılı ve sözlü bildirimler taraflara ait adresler üzerinden gerçekleştirilecektir. Taraflardan birisine ait adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Taraflara ait resmi internet adresleri-e-mail adreslerine yapılacak olan bildirimler, taraflara ait teyitli fakslarla yapılacak olan bildirimler geçerli kabul edilmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadan doğabilecek zararlardan vekil firma sorumlu tutulamaz.
 32. Marka tescil başvurusu tamamlandıktan ve tescil işlemi bittikten itibaren marka tescil belgesinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yenilenmesi gerekmektedir. Bu tarih, başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 yıl olup, başvurucu bu hususun tarafına bildirildiğini kabul etmektedir.  Vekil firmanın sorumluluğu tescil belgesinin teslimi ile sona ermektedir.
 33. Vekil firmanın bilgisi dışında herhangi bir kurum veya kişiye yapılan ödemelerden vekil firma sorumlu değildir.
 34. İşbu sözleşmenin süresi belge teslim tarihi ile sınırlı olup uzatılması vekil firma ile başvurucunun ortak kararına bağlıdır.
 35. Marka başvurularında emtia listesi başvurucunun onayına sunulmuş olup, yanlış bildirimden vekil firma sorumlu değildir.
 36. Vekil firma, iş bu sözleşme kapsamında başvurusunda bulunulan marka ve marka başvurusu esnasında başvurucuya ait öğrenilen ticari sırları saklamakla yükümlüdür.
 37. Bu sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümünde Denizli Hukuk ve İcra Mahkemeleri yetkilidir.